شماره حساب: 0215991755008

شماره کارت: 6037997370740707

دارنده حساب: سجاد عزیزیان وثوق

 

نمونه قرارداد آریا

فایل PDF

قابل استفاده برای قراردادهای طراحی

نحوه عقد قرارداد بصورت غیرحضوری: پس از بررسی و تایید متن قرارداد، دو نسخه ممهور و امضا شده از جانب آریا به آدرس پستی مشتری ارسال می گردد. وی پس از بررسی مجدد متن قرارداد، یک نسخه نزد خود نگاه داشته و نسخه دیگر را امضا کرده و به آدرس آریا پست می نماید.

همواره شروع فعالیت از جانب آریا ملزم به پرداخت اولیه از جانب مشتری و نیز تایید متن قرارداد می باشد